top of page

Inyigisho ya Kristo.

Umushumba Levi Ruculira Abwiriza,

Ururukurikirane rwaratangiye Gutangarizwa Muruhame mu kwa 11 /2017

Mugihe cyo kubaka Urubuga nkoranyambaga rwacu rweguriwe Inyigisho ya Kristo

Rurasesengura inyigisho ya Kristo nkuko byanditswe muri 2Yohana kandi bikigishwa na Yesu ,Paulo,Petero,Yohana, na  William Branham, Lee Vayle, Brian Kocourek.
Intego yururukurikirane ni yo gusesengura cyane Inyigisho ya Kristo n’akamaro kayo kubizera, si ugusobanukirwa gusa Inyigisho ya Kristo nkuko yigishijwe na William Branham, Lee Vayle, Brian Kocourek nabandi ariko ni ukugira Umucyo w’Inyigisho  ya Kristo nkuko Intumwa zigishaga nabo bigishijwe na Yesu Kristo wenyine Umwana w’imana.

IMPANO Z’IMANA ZIBONA IGIHECYOSE UMWANYA WAZO     JEFFERSONVILLE IN USA    Kucyumweru 22.12.63

81.. 81..Imana Ikora binyuriye mu kiremwa Muntu kubwo gucungura ikiremwa muntu.Ishobora kugufata,ikagukoreramo kubwo gucungura ikiremwa muntu, uramutse umwiyeguriye byose uribyo.

82.Niba uri ur’umugore Muto mwegurire Ubumuntu bwawe.Niba uri Umusore muto,mwegurire ubumuntu bwawe,mwegurire Umwuka wawe,mwegurire Ibitekerezo byawe,mwegurire Umutima wawe, mwegurire ubugungo bwawe, mwegurire byose uribyo maze reka Yesu akore binyuriye muribyo.

IYEREKWA R’IPATIMO     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.12.60S

232.«Imana yiringira itorero ryayo.Imana yiringira twebwe,abantu b’ikigisekuru kubwo kujyana uyumucyo w’inkurunziza kuri iyisi ipha,iziritse mu gipagani.Imana ishira uwo mutwaro kuri wowe, nanjye.Tugushije ishyano niba abapagani barigupha batamenye ibyo.

IMANA NTICIRA UMUNTU URUBANZA ITABANJE KUMUBURIRA JEFFERSONVILLE IN USA    Kuwagatatu  24.07.63

 74.    Ni nkuko yabivuze Hudson Taylor ku wa musore w’umumisioneri,yaravuze…cyangwa umusore w’umushimwa yaje aho ari,aravuga «Bwana Taylor Umwami Yesu,yanyujuje Umwukawe, »Aravuga «Ndanezerewe cyane»aravuga «Nshobora noneho kwiyegurira imyaka cumi kubwo kubona impamyabumenyi n’ibindi? »

75.     Taylor aravuga ati : «Mwana muto witegereza impamyabumenyi.niba itabaza ryacanye,gyenda ubivuge.gyenda ubivuge,witegereza Impamyabumenyi.Oya,uzaba watwikwa igice mbere yuko ubona impamya bumenyi yawe»

76. Tujyende mugihe byatse,Niba ntabindi Muzi,muvuge gusa uko byatse.mwegushaka gufata umwanya wabandi cyangwa ikindi kintu.igihe muhamirijwe,muvuge gusa ibyo muzi nku ukuri, «Dore uko ibyo byajekurinjye,kandi mwumve uko nabyumvise. Niba mutazi ibirenze ibyo,muge ibyo.Tujye yo.Ubutumwaburihutirwa,igihe kiregereje.

Please reload

Merci ! Message envoyé.

bottom of page